آخرین نوسانات قیمت ... بیشتر

قیمت میلگرد ذوب آهن

بروزرسانی : 1399/10/23 16:58:08

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
112A311شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 140500 500
214A315شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 140000 19500
316A320شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 137500 17000
418A325شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 135000 20000
520A330شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 115000 -3500
622A337شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 115000 -3500
725A347شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 115000 -3500
828A357شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 115000 -1500
932A375شاخه آجدار12کیلوگرمذوب آهن - اصفهان 115000 -3500

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

بروزرسانی : 1399/11/11 04:04:37

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
110A3_شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور تماس بگیرید نامشخص
212A310.656شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور تماس بگیرید نامشخص
314A314.52شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 119100 4000
416A318.96شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 115100 -3300
518A324شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 115100 -3300
620A329.64شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 115100 -3300
722A335.76شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 115100 -3300
825A346.2شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 115100 -3300
928A357.96شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور تماس بگیرید نامشخص
1032A375.72شاخه آجدار12کیلوگرمنیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور 116800 -3300

قیمت میلگرد شاهرود

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
110A37.200شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 118000 -3000
212A311شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 117000 -3000
314A315شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
416A320شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
518A325شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
620A330شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
722A337شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
825A348شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) 116000 -3000
928A358شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) تماس بگیرید نامشخص
1032A375شاخه آجدار12کیلوگرمشاهرود - شاهرود (سمنان) تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : 1399/11/9 10:32:34

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
18A24شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 129000 6000
225A3_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
310A26شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 121000 0
412A2_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 120000 0
512A38.5 الی 9شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 120000 0
614A2_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
714A311.5 الی 12شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
816A2_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
916A315.5 الی 16شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
1018A320.5 الی 21شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
1120A323 الی 23.5شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0
1222A3_شاخه آجدار12کیلوگرمسیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) 119000 0

قیمت میلگرد سیادن ابهر

بروزرسانی : 1399/11/11 04:05:02

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
18A25.500شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) تماس بگیرید نامشخص
228A345شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) تماس بگیرید نامشخص
310A27.440شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 112000 -6000
410A37.440شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 113000 -6000
512A210.680شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 112000 -6000
612A310.680شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 113000 -6000
714A314.500شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000
816A318.900شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000
918A323.900شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000
1020A329.600شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000
1122A335.640شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000
1225A345.600شاخه آجدار12کیلوگرمسیادن ابهر - ابهر (زنجان) 110000 -5000

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
18A24.800شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران 121200 -1000
28A3_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران تماس بگیرید نامشخص
310A2_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران تماس بگیرید نامشخص
410A3_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران تماس بگیرید نامشخص
512A2_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران تماس بگیرید نامشخص
612A3_شاخه آجدار12کیلوگرمسپهر ایرانیان - تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
132A375شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000
210A38شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
312A311شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
414A315شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 112600
516A320شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) تماس بگیرید نامشخص
618A325شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000
720A330شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000
822A337شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000
925A347شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000
1028A358شاخه آجدار12کیلوگرممیانه - میانه (آذربایجان شرقی) 112600 -5000

قیمت میلگرد کیان کاشان

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
18A24.2شاخه آجدار12کیلوگرمکیان کاشان - کاشان 121200 -1800
210A28شاخه آجدار12کیلوگرمکیان کاشان - کاشان 120200 -1800
314A211.5شاخه آجدار12کیلوگرمکیان کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص
412A28.5 الی 9شاخه آجدار12کیلوگرمکیان کاشان - کاشان 120200 -1800
516A215.5 الی 16شاخه آجدار12کیلوگرمکیان کاشان - کاشان تماس بگیرید نامشخص

قیمت میلگرد آریا ذوب

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
18A2-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 120000 -3000
28A3-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) تماس بگیرید نامشخص
310A27شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 115000 -3000
412A311شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 115000 -3000
514A313.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
616A319.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
718A323.5شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
822A334.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
920A329شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
1025A344.2شاخه آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000
1128A3-آجدار12کیلوگرمآریا ذوب - اشتهارد (البرز) 112000 -3000

قیمت میلگرد آجدار فولاد معراج البرز گلستان

بروزرسانی : 1399/10/7 07:59:04

ثبت سفارش چاپ
ردیفسایز (mm) گرید وزن شاخه (kg)حالتطول (m)واحدکارخانه-محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات (تومان)
112A3-شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان 120000 0
214A312.500 الی 13.800شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان 120000 0
316A315.800 الی 17شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان 120000 0
418A321 الی 24شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان 120000 0
520A327شاخه آجدار12کیلوگرمفولاد معراج البرز گلستان - گلستان 120000 0
مجتمع فولاد خراسان
مجتمع فولاد خراسان

یکی دیگر از بزرگ‌ترین تولید کنندگان میلگرد در کشور مجتمع فولاد خراسان است. اگر در بازار آهن آلات فعال باشید به‌طور حتم نام میلگرد نیشابور به گوش شما خورده است

ادامه مطلب
کارخانه ظفر بناب
کارخانه ظفر بناب

مجتمع فولاد ظفر بناب در سال ۱۳۸۶ با ظرفیت تولید 200 هزار تن انواع قاطع فولادی در سال تأسیس شد.

ادامه مطلب
کارخانه سرمد ابرکوه یزد
کارخانه سرمد ابرکوه یزد

در سال ۱۳۹۱ در راستای تولید محصولات فولادی همچون شمش فولادی و میلگرد کارخانه سرمد ابر کوه یزد تأسیس گردید.

ادامه مطلب
مجتمع فولاد روهینا جنوب
مجتمع فولاد روهینا جنوب

احداث مجتمع فولاد روهینا جنوب در سال ۱۳۸۹ باهدف تولید میلگرد در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار واقع در استان خوزستان، شهرستان دزفول در فاصله ۷ کیلومتری جاده دزفول – شوشتر آغاز گردید.

ادامه مطلب